สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer


วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะศึกษา Young Smart Farmer ระดับเขต ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ม.5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน