รับมอบน้ำดื่มธนาคารออมสิน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้นางสาวนีรนุช วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารออมสินสาขาป่าซาง จำนวน 12 โหล เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (Field Day) ปี 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563