ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” (Field Day)


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง โดยนางสุพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการเตรียมงาน เตรียมความพร้อมการจัดงาน “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” (Field Day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่าซาง (นายมงคล หมื่นอภัย) เลขที่ 46/1 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ซึ่งจังหวัดลำพูน เป็น 1 ใน 9 จังหวัด ที่ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มาเป็นประธานโดยการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น สร้างความเข้าใจ และเตรียมงาน ให้มีความพร้อมตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้มี นายมงคล หมื่นอภัย นายกเทศมนตรีตำบลน้ำดิบ นายเทวิน จอมพันธ์ กำนันตำบลน้ำดิบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคี ผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมรวม 30 คน