โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563 งบพัฒนาจังหวัดลำพูน


วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563 งบพัฒนาจังหวัดลำพูน มีการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร การตลาดนำการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 60 ราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน