ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ( DM) 63


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ( DM) เพื่อชี้แจงข้อราชการ ทบทวนการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 และหารือแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน