โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร


วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จัดอบรม โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร กิจกรรมจัดเวทีชุมชนวิเคราะห์ความต้องการ พร้อมเตรียมรับแก้ไขปัญหาวิกฤตที่จะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์บ้านหนองสมณะ หมู่ 2 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 80 ราย