โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ขอดเฝือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ดำเนินงานตามโครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน