ป่าซางอบรมการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564


วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง อบรมการสร้างความรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน