พระพุทธบาทงามละออ ผ้าทอหัตถกรรม  งามล้ำประเพณี  คุณค่าดีหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมลำไย  ถิ่นใหญ่ไทยยอง  แผ่นดินทองหริภุญชัย

 

         เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบพื้นที่ปลูกดอกคำฝอย         

 

                        เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง
               ในการให้บริการและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้โดยสะดวกทั่วถึง  รวดเร็วมากขึ้น และในการออกหน่วยบริการ
               ในครั้งนี้    สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางได้ร่วมออกให้บริการด้วย   โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   รับขึ้นทะเบียน
                เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรดังกล่าว ทั้งนี้ก็ได้มีกิจกรรมการบริการจากหน่วยงานอื่นๆ มา
                ร่วมให้บริการอีกด้วย ในงานนี้ นายสถาพร มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร และ
                หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง  นายก อปท.ทุก อปท.อำเภอป่าซาง ให้เกียรติร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
                น้ำดิบ   ตำบลน้ำดิบ   อำเภอป่าซาง. 

                     
       
นายสถาพร มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน
พบปะเกษตรกรผู้ร่วมงานฯ
 


ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร นายอำเภอป่าซาง
กล่าวรายงานการเปิดงานฯนายทองวัน  ปัญญาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พิธีกรในการจัดงานฯ
 เกษตรกรที่มาร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
 เกษตรกรที่มาร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร นายอำเภอป่าซาง
มอบถุงยังชีพให้แก่แกษตรกร
 
ท่านสถาพร  มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน,
หัวหน้าส่วนราชการ,นายก อปต.น้ำดิบ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่แกษตรกร
 
เกษตรกรผู้มาร่วมงานฯ ร่วมรับมอบถุงยังชีพ
 
 
หน่วยสาธารณสุขร่วมออกหน่วยให้บริการ

 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง
ร่วมออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง
ร่วมออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง
ร่วมออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 

 

 

ทองวัน  ปัญญาแก้ว,กฤษณา กันทะวังส์  ภาพ/ข่าว
อ้อยใจ  สุริยะ  ภาพ/จัดทำ