พระพุทธบาทงามละออ ผ้าทอหัตถกรรม  งามล้ำประเพณี  คุณค่าดีหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมลำไย  ถิ่นใหญ่ไทยยอง  แผ่นดินทองหริภุญชัย

 

         เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบพื้นที่ปลูกดอกคำฝอย         

 

                                เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบ กษ.04  ให้ความ
                      ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ อุทกภัย  (นกเตน) ปี 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่
                      25 สิงหาคม 2554(กรณีพิเศษ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง โดยมีนายบำรุง  สังข์สว่าง  เกษตรจังหวัดลำพูน  กล่าวรายงานต่อ
                      ประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร  นายอำเภอป่าซาง   ประธานในพิธีมอบเอกสารหนังสือสำคัญ  กษ.04  ในการจัดงานใน
                      ครั้งนี้ นายสถาพร มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง  นายก อปท.ทุก อปท.อำเภอ
                      ป่าซาง ให้เกียรติร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย มีเกษตรกรผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ  จำนวน  525  ราย .

                     
       
นายสถาพร มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน
พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯ
 


นายสถาพร มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน
พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯนายบำรุง  สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน
ในการเปิดงานฯ
 นายบำรุง  สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน
ในการเปิดงานฯ
 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร นายอำเภอป่าซาง ประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานฯนายกอปท. ร่วมมอบเอกสารสำคัญฯ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯ
 
นายสถาพร มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน
พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯ
 
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง  เกษตรจังหวัดลำพูน และ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีมอบเอกสารสำคัญ

 
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง  เกษตรจังหวัดลำพูน และ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีมอบเอกสารสำคัญ

 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฯ ร่วมพิธีมอบ
เอกสารสำคัญฯ  จำนวน  525  ราย

 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฯ ร่วมพิธีมอบ
เอกสารสำคัญฯ  จำนวน  525  ราย

 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฯ ร่วมพิธีมอบ
เอกสารสำคัญฯ  จำนวน  525  ราย

 

 

 

กฤษณา  กันทะวังส์  ภาพ/ข่าว
อ้อยใจ  สุริยะ  ภาพ/จัดทำ