พระพุทธบาทงามละออ ผ้าทอหัตถกรรม  งามล้ำประเพณี  คุณค่าดีหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมลำไย  ถิ่นใหญ่ไทยยอง  แผ่นดินทองหริภุญชัย

 

     เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบพื้นที่ปลูกดอกคำฝอย         

 

                                            วันที่  15  มิถุนายน  2555  สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง  โดย นายสุกิจ  มานะแซม  เกษตรอำเภอป่าซาง  พร้อมด้วย
                           คณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับอำเภอ  โดยมี  นายนพพงษ์  ชัยอนันต์  ปลัดอาวุโส  อำเภอป่าซาง  เป็นประธาน
                           ได้ดำเนินการร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่จำนำข้าวเกินกว่ากำหนด 20% จากใบรับรอง โดยให้เกษตรกรมาให้ข้อเท็จจริง 
                           ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ตั้งแต่เวลา  08.30 - 12.00 น.  เกษตรอำเภอทำหน้าที่เลขานุการ และนักวิชาการส่งเสริม
                           การเกษตรประจำตำบลทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

                          

                     


  

 

 

 

 

 

 
 

นันทริยา  สุวรรณล้อม /ภาพ/ข่าว
อ้อยใจ  สุริยะ  ภาพ/จัดทำ